Proiecte finanțate din fonduri structurale

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) implementeaza proiectele:

 • Analiza potentialului de utilizare durabila a vegetatiei specific sistemului Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 4.500.000 lei
  Apel: RO-ESFRI-ERIC – Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
  Cod proiect: 108630
  Liderul proiectului:
  Institutul National Cercetare dezvoltare pentru Stiinte Biologice-INCDSB
  Parteneri:
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GEOECOMAR
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”-I.N.C.D.D.D.
  Perioada de implementare 2021-2023
  Obiectivul general al proiectului este consolidarea participarii consortiilor si organizatiilor romanesti la activitatile din cadrul infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI, in domeniul studiilor integrate privind valorificarea sustenabila a bioresurselor din sistemul Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra. Prin desfasurarea activitatilor propuse, rezultatele proiectului vor contribui in primul rand cristalizarea participarii romanesti la DANUBIUS-RI dar si la dezvoltarea potentialului stiintific intr-o zona unica in Europa si de mare interes pentru comunitatea stiintifica europeana („Delta Dunarii – laborator natural in Europa”).
  Obiectivele si activitatile de CD propuse sunt parte integranta a Agendei Stiintifice a DANUBIUS-RI complementare actiunilor UE din Programul Cadru Orizont 2020 dar si Strategiilor nationale si europene. Elementul central al proiectului este definit printr-un program stiintific axat pe studiul mecanismelor naturale de interventie si adaptare la provocarile generate de schimbarile climatice si cele induse de activitatile umane

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Analiza situatiei actuale a vegetatiei specifice Deltei Dunarii, in scopul întelegerii dinamicii si stabilitatii ecosistemelor stuficole cu referire speciala la zonele degradate. Interesul major in realizarea acestui obiectiv tine de rolul vegetatiei Deltei Dunarii in mentinerea echilibrului ecosistemului, mai exact in asigurarea functiei de autoreglare pe baza interrelatiilor care se stabilesc intre componentele ecosistemului. Degradarea unor zone se stufaris a condus la dezechilibre ecologice cu consecinte directe in pierderea biodiversitatii. Intelegerea dinamicii ecosistemelor stuficole va sprijini implementarea planurilor de actiune privind: Fundamentarea si realizarea actiunilor de recuperare a componentelor deteriorate ale capitalului natural; Prevenirea deteriorarii capitalului natural al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii; Conservarea resurselor naturale si a speciilor pe cale de disparitie; Asigurarea calitatii solului; Incurajarea utilizarii biotehnologiilor in combaterea daunatorilor; Controlul poluarii aerului, apei, solului.
  2. Evaluarea potentialului de filtrare a apelor Dunarii de catre vegetatia specifica tronsoanelor Calarasi-Vadul Oii-Braila-Delta Dunarii, a zonelor de tranzitie Dunare-Delta Dunarii si Delta Dunarii-Marea Neagra cu identificarea mecanismelor fizico-chimice si biochimice si a factorilor care influenteaza eficienta retinerii principalelor tipuri de poluanti. In alegerea zonelor considerate s-a tinut cont de particularitatile generate de cursul Dunarii. Intr-o prima etapa, sa va realiza un screening al microbiotei prezente pe tronsoanele si zonele de tranzitie mentionate. Vor fi apoi izolate microorganismele cu potential ridicat de bioremediere si vor fi determinate disponibilitatea poluantilor urmariti (forta motrice a procesului de biofiltrare) si influenta factorilor biotici si abiotici asupra procesului de retinere/metabolizare a poluantilor. Simbioza microbiotei cu vegetatia specifica zonelor considerate conduce mai departe la evidentierea principalelor mecanisme chimice si biochimice implicate in procesul natural de biofiltrare dezvoltat in ecosistemele dunarene.
  3. Verificarea si demonstrarea eficientei procesului natural de biofiltrare pe baza unui sistem artificial construit in proximitatea Centrului Danubius din localitatea Murighiol. In aceasta zona au fost iregistrate in diverse perioade depasiri ale valorile de prag a nutrientilor si a unor metale grele in apele Dunarii. Cunoasterea particularitatilor metabolice ale microorganismelelor izolate si caracterizate din zona considerata constituia baza stiintifica necesara folosirii acestora in dezvoltarea aplicatiei practice. Perspectivele acestui studiu sunt de mare interes pentru transferul tehnologic in alte zone ale Bazinului Dunarii. Pentru aceasta, dezvoltarea unor tehnici de laborator destinate stimularii/ inhibarii metabolismului si cresterii microorganismelor este necesara si reprezinta o alta perspectiva importanta generata de studiul microbiotei si interactiei acesteia cu vegetatia specifica sistemului Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra. Un studiu documentar extins va permite identificarea celor mai eficiente solutii constructive adaptabile la conditiile existente si limitarile din arealul considerat (reglementari specifice Biosferei Deltei Dunarii).
  4. Analiza si elaborarea unui model de bune practici in intretinerea si exploatarea durabila a bioresurselor din arealul geografic considerat. Identificarea si descrierea de aplicatii specifice ale bioresurselor din Delta Dunarii pe baza expertizei stiintifice si tehnice a resursei umane implicate si a cuplarii rezultatelor proiectului cu cele deja inregistrate de institutiile consortiului creat. In ceea ce priveste potentialul de mentinere a nivelului poluantilor la valori fara risc, se va pune un accent deosebit pe tehnologiile pasive de remediere, inspirate din modelele naturale de fitoremediere si bioremediere a apelor de suprafata. Aceste tehnologii nu folosesc substante suplimentare si pot aduce avantaje importante, economice si de eficienta a procesului de decontaminare.
  5. Analiza si elaborarea unui model conceptual al modului in care vegetatia specifica (mai ales stuf) joaca un rol in reducerea efectelor nocive ale eroziunii si inundatiilor, prin retentia de sedimente si disiparea energiei factorilor hidrodinamici. Stabilirea unor planuri de utilizare a acestei vegetatii pentru dezvoltarea unor planuri de „protectie verde” pentru zona deltei Dunarii (de la mediul dulcicol la zona de plaja).
  6. Valorificarea rezultatelor cercetarii prin publicatii si stimularea performantei in contextul interdisciplinar al problematicii abordate prin proiect. Dezvoltarea pe pagina web a proiectului a unei platforme online de diseminare a rezultatelor cercetarii academice.

 • Proiect suport pentru pregătirea DANUBIUS-RI acronim „DANS2” este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
  Cod SMIS proiect: 139648
  Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
  Componentă 1 – Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
  Axa Prioritară : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
  Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
  Perioada desfasurare: decembrie 2020- februarie 2022
  Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE – INCDSB
  Parteneri:
  – INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ – GeoEcoMar
  – INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII”-I.N.C.D.D.D. TULCEA
  – INSTITUTUL DE GEODINAMICA „SABBA S. STEFANESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE

  Proiectul suport pentru pregătirea DANUBIUS-RI (DANS2) are ca obiective generale completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de legislația în vigoare și pregătirea implementării proiectului de realizare a infrastructurii DANUBIUS-RO.
  Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.
  Buget eligibil total: 22.605.670,70 Lei
  http://www.dans2.ro/

  Persoana de Contact:
  Director de proiect: dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF, email: manuela.sidoroff@incdsb.ro

 • Modelarea, Proiectarea, şi Analiza Sistemelor Sintetice Capabile de Auto-asamblare – „MoDASyS”;
  „MoDASyS” este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.507.912,72 lei, 7.184.081,50 lei reprezentând co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională iar 1.323.831,22 lei reprezentând co-finanțarea Guvernului României, în baza contractului de finanțare nr. 24 din 01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
  Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 48 luni.
  Obiectivul ştiintific general al proiectului constă în introducerea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul nanotehnologiei bazate pe ADN în Romania şi creşterea capacităţilor şi competenţelor ştiinţifice ale cercetătorilor români, astfel încat să aiba loc creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE. Acest obiectiv va fi atins prin realizarea de activităţi de cercetare în domeniul nanotehnologiei, prin participarea unui cercetător din strainătate cu rezultate concrete în domeniu şi care va conduce, la nivel ştiinţific, echipa de cercetători a institutului INCDSB.
  Investiția este menită să contribuie la transformarea institutului INCDSB într-un centru european pentru Nanotehnologie Computațională a ADN-ului, propunându-şi printre altele susținerea de cel putin 8 noi cercetători în cadrul INCDSB, publicarea a cel putin 20 articole științifice, şi depunerea a 3 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 2020. Activităţiile ştiinţifice specifice dezvoltate în proiect vor fi concentrate pe două axe prioritare, şi anume:
  1. Automatizarea procesului de proiectare a structurilor ADN, cu scopul de a atinge capabilități de prelucrare a materiei la nivel nano similare procesului de printare 3D.
  2. Dezvoltarea unei discipline sistematice prin care instrumentele structurale şi dinamice ale nanotehnologiei ADN sunt reunite în scopul de a obtine ansambluri de nano-entităţi coordonate (folosind material ADN).

  https://www.incdsb.ro/p/MODASYS/index.html

  Persoane de Contact:
  Dr. Eugen Czeizler, Director MoDASyS, email: eugen.czeizler@incdsb.ro
  Dr. Andrei Păun, Director Adjunct MoDASyS, email: andrei.paun@incdsb.ro

 • Metode inovative de valorificare a resurselor naturale și de îmbunătățire a eficienței nutritionale a fito-produselor-contribuții la creșterea competitivității micilor întreprinderi – „FITOCOMP”;
  „FITOCOMP” este un proiect derulat in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 1.2.3, in baza contractului nr. 83 din 08.09.2016,încheiat cu Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică și Inovare in calitate de Organism Intermediar în numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.
  Obiectivul acestui proiect este de a crește eficiența economică a companiilor private partenere prin dezvoltarea și implementarea unor soluții tehnologice inovative pentru extracția și caracterizarea principiilor active din materiale vegetale și prin prelucrarea mai eficientă a reziduurilor din industria agro-alimentară, în scopul obținerii de sub-produse/produse secundare noi, cu calități nutriționale superioare. Execuția proiectului implică transferul de cunoștințe, metodologii de lucru, instrumente și strategii personalizate, conform necesității de creștere a competitivității specifice fiecărui beneficiar al acestui proiect. Realizarea obiectivului major implică dezvoltarea de competențe la nivelul personalului din întreprinderi astfel încât să se asigure saltul de la receptor de informație la cel de creator de sursă de cunoștințe.
  Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare București –Ilfov si are o durată de execuție de 60 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 9.015.935 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.425.147 lei.

  https://www.incdsb.ro/p/FITOCOMP/index.html

  Persoane de contact:
  Prof.dr. Gabriel-Lucian RADU – Director de proiect, email: lucian.radu@incdsb.ro
  Dr. Simona Carmen LITESCU – Coordonare portofoliu transfer cunostinte, email: simona.litescu@incdsb.ro
  Tel/Fax: 0212200900 / 0212239070;

 • Intarirea Capacitatii Administrative a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (ADMIN-INCDSB), Programul Operational Sectorial CCE, Axa 2, 2010;
  https://www.incdsb.ro/p/admin-dbio.ro/index.html
 • Centru de biotehnologii pentru terapie celulara si medicina regenerativa pe baza de celule stem si modulatori de apoptoza (BIOREGMED), Programul Operational Sectorial CCE, Operatiunea 2.1.2 – Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate, 2010-2013;
  http://www.dbioro.eu/pos_cce_axa_2_operatiunea_212_bioregmed/rezultate-931-935-ro.html
 • Biotehnologie de conversie a energiei solare în hidrogen prin utilizarea microorganismelor fotosintetice (GREEN ENERGY), Programul Operational Sectorial CCE, Operatiunea 2.1.2 – Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate, 2010-2013;
  http://www.greenhydrogen.ro/proiect_en.php
 • MedPlaNet – retea de plante medicinale pentru cresterea avantajelor comparative ale zonei transfrontaliere Calarasi-Silistra pentru dezvoltare durabila (MedPlaNet), Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2010-2012;
  https://www.incdsb.ro/p/medplanet/index.html
 • Biocombustibilii – sursa comuna de dezvoltare sustenabila a zonei de cooperare transfrontaliera (BIOFUELS), Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2011-2013;
  https://www.incdsb.ro/p/biofuels/index.php
 • Evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0017 Căian in vederea elaborarii unui management conservativ si durabil specific siturilor Natura 2000, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 2011-2013;
  http://www.icbcluj.ro/proiecte/proiecte-incheiate/pos-caian
 • Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI 0250) în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000, Programul Operational Sectorial MEDIU, 2013-2014.
  http://www.icbcluj.ro/proiecte/proiecte-incheiate/depart-t-e-pos-mediu-axa4-2013-2014-evaluarea-starii-de-conservare-a-biodiversitatii-si-geodiversitatii-din-cadrul-sitului-tinutul-padurenilor-rosci-0250-in-vederea-elaborarii-planului-de-management-conservativ-si-durabil-specific-siturilor-natura-2000