Announcements

Hotararea CNCSDTI nr.25/23.06.22 si Raport Final privind contestatia nr.1288/10.11.2021

—————————————————————————————————————————

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a două posturi din aparatul funcțional al institutului:
– Director economic
– Contabil Șef
Organizarea interviului/concursului/examenului se face în conformitate cu prevederile PO -25
Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 23.07.2022.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului din București sau la tel. 021 2207780.

COMPONENȚA DOSARULUI DE CONCURS
Director economic
Art. 1.
Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cererea de înscriere și opisul dosarului;
2. Copia actului de identitate;
3. Curriculum vitae tip Europass, semnat de candidat;
4. Copii după diploma de licență sau echivalentă; pot fi incluse și copii după alte diplome sau titluri profesionale/certificate de atestare, din țară ori din străinătate, inclusiv după diplome de master și/sau diplome/certificate de absolvire/participare de/la cursuri în domeniul economic si management;
5. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. Declarația pe propria răspundere, semnată și datată olograf de către candidat, sub sancțiunea consecințelor declarațiilor în fals în conformitate cu legislația română în vigoare privind faptul ca nu deține părți sociale sau acțiuni atât candidatul, cât și soțul, rudele și afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu același profil sau cu care INCD este în legături comerciale directe;
7. Fișa de autoevaluare, din partea candidatului, în care acesta prezintă îndeplinirea conditiilor de participare la concurs, conform Anexei nr.1 la metodologie structurată în raport cu cerințele și criteriile de evaluare din Anexa nr. 4 la metodogie;
8. Orice documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare, conform Anexei nr.1 la metodologie (copie carnet de munca, adeverinte de vechime în muncă și în specialitate, dovezi privind experiența managerială în functii de conducere, etc);
9. Oferta managerială – conceptie proprie privind organizarea si conducerea activitatii economice în institut;
10. Scrisoare de recomandare pentru experiența în domeniul economic,
11. Adeverința medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

COMPONENȚA DOSARULUI DE CONCURS
Contabil șef

Art. 1.
Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cererea de înscriere și opisul dosarului;
2. Copia actului de identitate;
3. Curriculum vitae tip Europass, semnat de candidat;
4. Copii după diploma de licență sau echivalentă; pot fi incluse și copii după alte diplome sau titluri profesionale/certificate de atestare, din țară ori din străinătate, inclusiv după diplome de master și/sau diplome/certificate de absolvire/participare de/la cursuri în domeniul economic si management;
5. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. Declarația pe propria răspundere, semnată și datată olograf de către candidat, sub sancțiunea consecințelor declarațiilor în fals în conformitate cu legislația română în vigoare privind faptul ca nu deține părți sociale sau acțiuni atât candidatul, cât și soțul, rudele și afinii acestuia până la gradul al doilea inclusiv, la o societate cu același profil sau cu care INCD este în legături comerciale directe;
7. Orice documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare, conform Anexei nr.1 la metodologie (copie carnet de munca, adeverinte de vechime în muncă și în specialitate, dovezi privind experiența managerială în functii de conducere, etc);
8. Adeverința medicală, în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul INCDSB începând cu data de 23.06.2022 până la data de 23.07.2022.
Proba concursului (interviu) se va desfășura în data de 26.07.2022, începând cu ora 09:00, la sediul institutului din Spl. Independenței, nr.296, Sector 6, București.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:
Concursul constă în două etape succesive:
a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;
b) interviul și susținerea ofertei manageriale

————————————————————————————————————————–

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “CENTRUL INTERNATIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MARI ‘DANUBIUS-RI'” – link

—————————————————————————————————————————

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CENTRUL INTERNATIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MARI ‘DANUBIUS-RI'” – link

—————————————————————————————————————————

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Știinte Biologice în calitate de promotor al proiectului ”Valorificarea fluxurilor laterale din agricultura si industriile agro-alimentara, fitofarmaceutica si HORECA, cu aplicabilitate in obtinerea de fitocompusi/ingredienti functional-activi cu biodisponibilitate ridicata si formularea de alimente noi, functionale- contributii la dezvoltarea unui plan de management al deseurilor si subprodusetor de origine organică” care se va implementa in regiunea Sud-Muntenia, anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor academici si economici in vederea constituirii consorțiului care aplică pentru proiect și care il va implementa.

Condițiile de eligibilitate pentru partenerii de tip intreprinderi (mari, mijlocii și mici) sunt in conformitate cu prevederile ordinului de ministru 894/2020, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat.

Procedura de selectie implica respectarea urmatoarelor reguli: partenerii trebuie sa îsi defășoare activitatea/sa aibă punct de lucru activ în regiunea Sud Muntenia, sa indeplineasca regulile de eligibilitate pentru ajutorul de stat/ajutor de minimis conform OMFE 894/august 2020, sa nu se fie considerata “intreprindere in dificultate” conform regulamentului UE 651/2014.

Obiectivul proiectului este implementarea la nivelul utilizatorilor/clienților, a unor tehnologii si echipamente inovative pentru obtinerea si stabilizarea de fito-ingredienti functionali activi obtinuti din reziduuri/subproduse vegetale disponibile pe piata regionala si crearea de fitoformule cu biodisponibilitate ridicata (alimente, suplimenti, medicamente) care sa includă compusii activi obtinuti din valorificarea fluxurilor laterale vegetale generate de activitati agricole si/sau agroindustriale.

Proiectul adresează, din punct de vedere al impactului preconizat, creșterea competențelor regionale de specializare inteligentă.

Solicitarile pentru detalii privind selectia partenerilor, precum si solicitarile de participare in consortiu, se vor trimite pe adresa: simona.litescu@incdsb.ro, respectiv slitescu@gmail.com pana la data de 7 februarie 2022.

—————————————————————————————————————————

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea ROF al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 6 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:

la CCB Stejarul Piatra Neamț

 • 1 post CSII, domeniul Biologie și Biochimie

la INCDSB București-Departamentul Biologie Celulară și Moleculară

 • 1 post CS II, domeniul Biologie și Biochimie
 • 1 post CSIII, biochimist, domeniul Biologie și Biochimie
 • 1 post CSIII, inginer chimist, domeniul inginerie chimică
 • 1 post CS, inginer biotehnolog
 • 1 post CS, biologie, domeniul Biologie și Biochimie

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 14.01.2022
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București sau la tel. 021 2207780.

—————————————————————————————————————————

Raportul din 25.10.2021 al Comisiei de Analiză a sesizării nr. 2079/07.09.2021 transmis Comisiei de Etica a INCDSB.

—————————————————————————————————————————

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE (INCDSB), INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ GEOECOMAR, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”, ACADEMIA ROMÂNĂ PRIN INSTITUTUL DE GEODINAMICĂ ”SABBA ȘTEFĂNESCU” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI ,,DANUBIUS-RO”, care include proiectele “CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RO”, amplasat în sat Murighiol, str. Portului , nr. 92, com. Murighiol, intravilan, identificat prin NC/ CF 3298, jud. Tulcea;

“STAȚIE DE CERECETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INFRASTRUCTUĂ „CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU-MĂRE ”DANUBIUS-RI”, amplasat în sat Grindu, str. Viorelelor, nr. 1A, com. Grindu, intravilan, identificat prin P-N110/1, nr. cad. 30638, CF 30368;

“STAȚIE DE CERECETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL POIECTULUI DE INFRASTRUCTURĂ „CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU- MARE “DANUBIUS-RI”, amplasat in mun. Tulcea, Suburbia Tudor Vladimirescu, Parcela 2, intravilan, identificat prin nr. cadastral 44170;

„STAȚIE DE CERECETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PRIECTULUI DE INFRASTRUCTURĂ “CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU – MARE “DANUBIUS-RI”, amplasat în sat Jurilovca, str. Istria, nr. 8, com. Jurilovca, intravilan, identificat prin T 12, A 556, nr. cadastral 33685, jud. Tulcea;

“STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INFRASTRUCTURĂ “CENTRU STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU-MARE “DANUBIUS-RI”, amplasat com. Chilia Veche, intravilan, identificat prin T 4, A 58, Carte Funciari nr. 30723, nr. cad. 30723, jud. Tulcea.

Informațiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul A.R.B.D.D, Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, loc. Tulcea, jud. Tulcea, în zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 08.00-16.30 și vineri între 08.00-14.00 și la adresele titularilor:
INSTITUTUL NAȚIIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE (INCDSB), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 296, Sector 6, București;
INSTITUTUL NATION ȘI GEOLOGIE MARINĂ GEOECOMAR, cu sediul în București, str. Dimitrie Onciul, nr. 23-25;
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ”DELTA DUNĂRII” cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 165;
ACADEMIA ROMÂNĂ PRIN INSTITUTUL DE GEODINAMICĂ ”SABBA ȘTEFĂNESCU, cu sediul în București, str. J.L. Calderon, nr.19-21.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.B.D,D Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, loc. Tulcea, jud. Tulcea.

—————————————————————————————————————————

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a unui post de auditor intern în aparatul funcțional al institutului.

Organizarea interviului/concursului/examenului se face în conformitate cu prevederile PO -25
Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 23.07.2021.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București sau la tel. 021 2207780.

—————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a unui post de muncitor necalificat la Punctul de lucru Centrul de Cercetari Murighiol.
Organizarea interviului/concursului/examenului se face în conformitate cu prevederile PO -25_INCDSB.
Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 02.06.2021.

Regulamentul de concurs precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului din București sau la tel. 021 2207780.

—————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 2 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:
la CCB Stejarul Piatra Neamț

 • un post CS II
  Domeniul fundamental: Biologie
  Comisia CNATDCU 19: Biologie și Biochimie la INCDSB București
 • un post CS
  Domeniul fundamental: Științe inginerești
  Domeniul arondat: Biotehnologii
 • Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
  Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 10.06.2021.

 • un post de consilier juridic în aparatul funcțional al institutului.
 • Organizarea interviului/concursului/examenului se face în conformitate cu prevederile PO -25
  Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 20.05.2021.

Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București sau la tel. 021 2207780.

—————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a două posturi în aparatul funcțional al institutului astfel:

 • un post de consilier în management cu ½ normă de timp (persoane cu studii superioare și cu o vechime efectivă în top management de minimum zece ani)
 • un post de economist pentru îndeplinirea activității de CFG (control financiar de gestiune) cu ½ normă de timp (persoane cu studii superioare economice și cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani).

Organizarea interviului/concursului/examenului se face în conformitate cu prevederile PO -25
Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 12.11.2020.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București sau la tel. 021 2207780.

Erată anunț: Data limită a depunerii dosarelor de concurs este 17.11.2020.

——————————————————————————————————————————

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 3 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:
La INCDSB București

 • Un post CS I Domeniul fundamental: Științe inginerești
  Comisia de specialitate: Ingineria resurselor vegetale și animale
  Domeniul arondat: Biotehnologii

La ICB Cluj

 • Un post CS II Domeniul fundamental: Ştiințe Biologice și Biomedicale
  Comisia de specialitate: Biologie și Biochimie
  Domeniul arondat: Biologie
 • un post CS Domeniul fundamental: Ştiințe Biologice și Biomedicale
  Comisia de specialitate: Biologie și Biochimie
  Domeniul arondat: Biologie

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 10.06.2020.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București și Cluj-Napoca sau la tel. 021 2207780.

———————————————————————————————————————————

INCDSB solicita servicii de catering pentru intalnirea din data de 13 noiembrie 2019 care va avea loc la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 296. Caietul de sarcini aferent acestor servicii poate fi solicitat prin e-mail la adresa office@incdsb.ro. Ofertele se vor transmite la aceeasi adresa pana vineri, 08.11.2019, ora 13.

—————————————————————————————————————————————

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) organizeaza in data de 03.10.2019 evenimentul cu titlul « Sinergii si oportunitati de colaborare in cercetari avansate pentru sisteme rauri-mari/ Sinergies and collaboration opportunities in advanced research for river-sea systems ».
In vederea bunei desfasurari a acestui eveniment, INCDSB solicita servicii de organizare evenimente pentru un numar de 60 de participanti.
Caietul de sarcini aferent acestor servicii poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro, pana la data de13.08.2019, orele 14:00.

——————————————————————————————————————————————–

AUTORITATEA CONTRACTANTA (ACHIZITOR):
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
Splaiul Independenței 296, București

OBIECTUL ACHIZITIEI
Lucrari de reparatii generale si de renovare cladire A si B din INCDSB

COD CPV PRINCIPAL
45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare

TIPUL CONTRACTULUI
Lucrari

DESCRIEREA SUCCINTA
Contractul de lucrari se va desfasura pe o perioada de 3 (trei) luni calendaristice incepand de la data semnarii acestuia.
Lucrarile ce vor fi executate in cadrul contractului sunt urmatoarele:
1. Reparatii acoperis
2. Izolatii terasa
3. Reparatii si zugraveli laboratoare

VALOAREA TOTALA ESTIMATA
Valoare fara TVA: 336134,45 Moneda: RON

INFORMATII PRIVIND LOTURILE
Contractul NU este impartit pe loturi

LOCUL DE EXECUTARE
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare:
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice
Splaiul Independenței 296, sector 6, București

CRIETRII DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut

CONDITII DE PARTICIPARE
A. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Oferta tehnico-financiara va fi insotita de:
1. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, eliberat de MFP sau subunitatile suboronate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);
2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);
3. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
B. Capacitatea tehnica si profesionala
Lista principalelor executii de lucrari in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 3 (trei) ani lucrari similare, in baza unuia sau mai multor contracte, lucrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 336134,45 lei.

TERMEN LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR
19.06.2019

MODALITATEA DE TRIMITERE A OFERTELOR
Ofertele se vor trimite prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro (bifand optiunea de confirmare a primirii).
In cazul ofertei declarate castigatoare de catre comisia de evaluare, aceasta va fi depusa in original la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 296, insotita de toate documentele de calificare in copii certificate “conform cu originalul”

PERIOADA MINIMA PE PARCURSUL CAREIA OFERTANTUL TREBUIE SA ISI MENTINA OFERTA
3 (trei) luni calendaristice

INFORMATII SUPLIMENTARE
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara pentru departajarea pretului, caz in care contractul de lucrari va fi atribuit ofertantului al carui nou pret se va situa pe primul loc.

Caietul de sarcini aferent lucrarilor de reparatii generale si de renovare cladire A si B poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro

—————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice organizeaza vineri, 14.06.2019, incepand cu ora 08:00, manifestarea stiintifica la care se va discuta finalizarea proiectului “Strategie si actiuni pentru pregatirea participarii nationale la proiectul DANUBIUS-RI”.
In vederea bunei desfasurari a acestei manifestari stiintifice, INCDSB solicita servicii de organizare evenimente pentru un numar de 60 de participanti.
Caietul de sarcini aferent acestor servicii poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro, pana la data de 30.05.2019, orele 14:00.

—————————————————————————————————————————————–

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice organizează evenimentul 2nd ICGEB Workshop “Modern Biotechnological Advances for Human Health – BAHH”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 28-31 Mai 2019 la Academia Română şi la care vor participa 100 de persoane.
Caietul de sarcini aferent acestor servicii de organizare eveniment poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro, pana la data de 08.03.2019, orele 14:00.

———————————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 10 posturi specifice activităţii de cercetare a institutului după cum urmează:

La INCDSB București

 • – două posturi CS II –
  Domeniul fundamental: Științe inginerești
  Comisia de specialitate: Ingineria resurselor vegetale și animale
  Domeniul arondat: Biotehnologii
 • – un post CS II –
  Domeniul fundamental: Științe inginerești
  Comisia de specialitate: Ingineria mediului
  Domeniul arondat: Ingineria mediului
 • – un post CS III –
  Domeniul fundamental: Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Comisia de specialitate: Matematică
  Domeniul arondat: Matematică
 • – un post ACS –
  Domeniul fundamental: Matematică şi ştiinţe ale naturii
  Comisia de specialitate: Informatică
  Domeniul arondat: Informatică

La ICB Cluj

 • – două posturi CS I –
  Domeniul fundamental: Ştiințe Biologice și Biomedicale
  Comisia de specialitate: Biologie și Biochimie
  Domeniul arondat: Biologie
 • – două posturi CS II –
  Domeniul fundamental: Ştiințe Biologice și Biomedicale
  Comisia de specialitate: Biologie și Biochimie
  Domeniul arondat: Biologie
 • – un post CS –
  Domeniul fundamental: Ştiințe Biologice și Biomedicale
  Comisia de specialitate: Biologie și Biochimie
  Domeniul arondat: Biologie

Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor: 11.03.2019.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediile institutului din București și Cluj-Napoca sau la tel. 021 2207780.
Metodologia de concurs este in conformitate cu Legea 319 / 2003 privind statutul personalului de cercetare – dezvoltare.
Criteriile interne privind ocuparea posturilor de CD in INCDSB se gasesc AICI.
Detalii privind ocuparea posturilor de CSI si CSII se gasesc la adresa: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii

———————————————————————————————————————————————

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice organizeaza luni, 17.12.2018, incepand cu ora 10:00, intalnirea de lucru la care se vor discuta rezultatele fazei I a proiectului “Strategie si actiuni pentru pregatirea participarii nationale la proiectul DANUBIUS-RI”, precum si temele ce vor fi abordate in faza a II a a aceluiasi proiect.
In vederea bunei desfasurari a acestei intalniri, INCDSB solicita servicii de catering pentru un numar de 40 de participanti.
Caietul de sarcini aferent acestor servicii poate fi solicitat prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro, pana la data de 10.12.2018, orele 16:00.

———————————————————————————————————————————————-

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 9 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:

 • un post CS I – domeniul Biotehnologii
 • un post CS I – domeniul Informatica
 • un post CS II – domeniul Statistică şi Cibernetică
 • un post CS II – domeniul Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale/Biotehnologii
 • un post CS III – domeniul Chimie
 • un post CS – domeniul Bioanaliza
 • un post CS – domeniul Biologie
 • un post ACS – domeniul Biologie
 • un post ACS – domeniul Informatica

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 30.11.2018.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului sau la tel. 021 2207780.

———————————————————————————————————————————————–

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice organizeaza in data de 08.11.2018 un workshop in cadrul proiectului MoDASys pentru care solicita servicii de catering prin care sa se asigure pauza de pranz pentru cei 30 de participanti. Workshop-ul se va desfasura la sediul INCDSB, pauza fiind planificata pentru ora 13.00.

Pentru mai multe detalii, se poate solicita caietul de sarcini, prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro. La aceeasi adresa de e-mail se pot trimite ofertele pentru serviciile mai sus mentionate, pana la data de 05.11.2018.

———————————————————————————————————————————————–

L’Institut National de Recherche et Développement en Sciences Biologiques de Roumanie recherche un traiteur capable de livrer encas et boissons ainsi qu’assurer le service pour une pause café organisée lors d’une réunion au Bureau Roumain de Sciences et des Technologies (ROST, rue Montoyer 23, 1000 Bruxelles, Roumanie) le 28 novembre 2018. Soixante personnes sont attendues à cette réunion. La pause café aura lieu à 15 heures et demi, pour 1 heure. Les encas seront composés pour les deux-tiers d’encas salés, pour le tiers restant d’encas sucrés.

Vous aurez également à assurer le débarassage et le nettoyage des lieux.

Veuillez nous faire parvenir votre meilleure offre en détaillant:

 • la description des encas salés et sucrés, ainsi que leur nombre;
 • la description des boissons, ainsi que leur nombre (exprimé en litres);
 • le nombre de serveurs mis à disposition pour le service;

La date limite de soumission des offres est fixée au mardi 23 octobre à 17 heures (heure de Bucarest).
Veuillez envoyer votre offre au format .pdf à l’adresse: office@incdsb.ro.

————————————————————————————————————————————————–

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinte Biologice solicită servicii complete de catering (mâncare, băutură şi servire) pentru o pauză de cafea ce va fi organizată în cadrul reuniunii din data de 28.11.2018, reuniune ce se va desfăşura la Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană (ROST, Rue Montoyer nr. 23, etaj 4,1000 Bruxelles, Belgia) şi la care vor participa 60 de persoane. Pauza de cafea va avea loc la ora 15.30 şi va avea o durată de o oră.

Serviciile vor include atât amenajarea spaţiului pentru pauza de cafea, cât şi debarasarea.

Oferta detaliată va cuprinde:

 • Descrierea produselor alimentare şi cantitatea (exprimată în grame per participant);
 • Descrierea băuturilor şi cantitatea (exprimată in litri);
 • Numărul ospătarilor puşi la dispoziţie pentru eveniment;

Data limită de trimitere a ofertei este 23.10.2018, ora 17.
Vă rugăm să trimiteţi oferta în format PDF la adresa: office@incdsb.ro.

—————————————————————————————————————————————————

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice solicită servicii de organizare workshop cu tema «Întâlnire cu autoritățile locale». Workshop-ul se va desfășura în perioada 19 – 21 septembrie 2018 în coumna Murighiol, județul Tulcea, la sediul Autorității Contractante din strada Portului nr. 92, în cadrul proiectului “Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, contract de finanțare nr. 4/07.05.2018. Caietul de sarcini poate fi solicitat la adresa de e-mail office@incdsb.ro până la data de 15.09.2018.

—————————————————————————————————————————————————–

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Spl. Independenţei nr. 296, având ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare, în conformitate cu HG 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INCDSB, anunţă scoaterea la concurs la Bucureşti a 6 posturi specifice activităţii de cercetare ale institutului după cum urmează:

 • 2 posturi ACS – domeniul Chimie/Biochimie
 • 2 posturi ACS – domeniul Biotehnologie/Biochimie
 • 1 post ACS – domeniul Biologie/Biochimie
 • 1 post CS – domeniul Chimie/Biochimie

Aceste posturi sunt cu norma întreagă, pe o perioada de minim 4 ani, iar finanţarea lor va fi asigurată din contractele PCCDI 10/2018 şi PCCDI 85/2018 pe perioada de derulare a acestora.

Organizarea concursului se face în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Data limită a depunerii cererilor de înscriere şi a dosarelor 25.08.2018.
Regulamentul de concurs, bibliografia, precum şi alte informaţii utile privind organizarea concursului le puteţi afla la sediul institutului sau la tel. 021 2207780.

——————————————————————————————————————————————————–

In cadrul Proiectului FITOCOMP – proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2016-2021, contract POC 83/2018, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice urmeaza sa incheie un contract privind achizitia de servicii pentru: organizare evenimente regionale de descoperire antreprenoriala in regiunile de dezvoltare Nord –Est, Sud-Vest Oltenia, Nord –Vest si Bucuresti-Ilfov.

 1. Organizare si desfasurare patru ateliere de lucru in cele 4 regiuni de dezvoltare; promovarea ofertei publice de servicii si expertiza FITOCOMP
 2. Organizarea de sesiuni de promovare a evenimentelor in mass media regionala.

Pentru detalii si solicitare caiet de sarcini: mirela.diaconu@incdsb.ro.

——————————————————————————————————————————————————–

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice organizează un workshop la care vor participa specialiștii din cadrul proiectului cu titlul “Strategii și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”. Workshop-ul se va desfășura la sediul INCDSB din București, Splaiul Independenței nr. 296, în data de 02.07.2018, începând cu ora 1100. În vederea bunei desfășurări a acestui workshop, INCDSB solicită servicii de coffee break pentru un număr de 60 de participanți. Pentru mai multe detalii, puteti solicita caietul de sarcini pe mail, la adresa office@incdsb.ro. Ofertele de pret se primesc prin mail, la adresa office@incdsb.ro până la data de 28.06.2018, ora 14:00.

———————————————————————————————————————————————————

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru ştiinţe Biologice (INCDSB) scoate la concurs în cadrul proiectului:
“Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, acronim DANS,

40 posturi de experţi cercetători/profesori universitari, specialişti în domeniile specific DANUBIUS-RI (ştiinţele vieţii, şiinţele pământului, ştiinţe socio-economice). Angajările se vor face pe perioadă determinată de o lună cu o fracţiune de normă de 40 ore.
Concursul va consta din selecţie de CV-ri şi interviu.
CV-urile vor fi transmise pe adresa office@incdsb.ro până la data de 01.06.2018. Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate de comisia de concurs, vor fi anunţate pentru a se prezenta la sediul institutului in vederea depunerii cererii de participare la concurs şi vor susţine un interviu.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB) solicita servicii de paza pentru filiala ‘’Centrul de Cercetari DANUBIUS Murighiol” situat in comuna Murighiol, judetul Tulcea. Serviciile se vor desfasura pe perioada unui an calendaristic, incepand cu data de 01.01.2018.
Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e- mail, la adresa: office@incdsb.ro sau prin fax, la numarul: 021.220.76.95
Termenul de depunere al ofertelor este 21.12.2017.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru ştiinţe Biologice (INCDSB) scoate la concurs în cadrul proiectului:
“Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS-RI”, acronim DANS,

36 posturi de specialişti (cercetători,ingineri, arhitecti, economişti, informaticieni, etc.).
Angajările se vor face pe perioadă determinată (maxim durata proiectului) cu normă intreagă sau fracţiune de normă (în fucţie de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului).
Concursul va consta din selecţie de CV-ri şi interviu.

CV-urile vor fi transmise pe adresa office@incdsb.ro până la data de 15.10.2017. Persoanele ale căror CV-uri vor fi selectate de comisia de concurs, vor fi anunţate pentru a se prezenta la sediul institutului in vederea depunerii cererii de participare la concurs şi vor susţine un interviu.

———————————————————————————————————————————————————-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (INCDSB) solicita servicii de medicina muncii pentru un an calendaristic, incepand cu data de 21.02.2017. Mai multe detalii pot fi solicitate prin e-mail, la adresa office@incdsb.ro sau prin fax, la numarul 021.220.76.95.

———————————————————————————————————————————————————-

I. By involving your business in a knowledge transfer partnership with INCDSB-Bioanalysis Centre, you can benefit from innovative ideas and expertise supporting the improvement of the quality of the phytopharmaceutical and nutraceutical products.
This partnership can also give you the opportunity to access non-reimbursable funds within the Competitiveness Operational Programme 2014-2020. http://www.poc.research.ro/
Through a knowledge transfer partnership with INCDSB, your company can benefit from:
– Expertise of qualified personnel in your field of activity;
– Expertise in development and implementation of interdisciplinary projects supporting the application for public and private funds;
– Development of customer-tailored protocols to solve the problems related to nutritional supplements formulation, aiming to ensure the optimization of the content-efficiency ratio;
– Development of analysis and control methods to ensure a quick response concerning the quality of the formulated phytopharmaceutical products and nutritional supplements;
– Development of innovative solutions to support the decrease of wastes resulted from already implemented technologies by higher valorization of generated by-products;
– Development of new analytical tools, applicable in food and phytopharmaceutical products assessment.

More information regarding the type of services offered in the field of phytopharmaceutical products and nutritional supplements can be found on www.bioanaliza.ro

For more details, please contact:
Dr. Mirela Diaconu midi_ro@yahoo.com.
Dr. Simona Carmen Litescu slitescu@gmail.com.
Prof.dr. Gabriel-Lucian Radu glradu2006@gmail.com.

II. Cercetatorii de la INCDSB / CCB Stejarul vor participa cu 2 lucrari stiitifice, in tematica Danubius-RI, la International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, in perioada 26-29 Iunie 2015, organizata de Societatea Europeana de Fitochimie (PSE) si Societatea Asiatica de Fitochimie (PSA) – link

III. Raportul procedurii – achizitie directa: Servicii de formare profesionala

 • Curs 1 “Formare personal specializat ca si broker de tehnologii”;
 • Curs 2 “Formare personal specializat manager de inovare; Ore mentorat”