Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Organizare

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) este persoană juridică aflată în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării și își desfășoară activitatea conform Hotărârii de Guvern nr. 2082/2004, cu sediul central în Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6, București.

În structura organizatorică a institutului există două filiale cu personalitate juridică (Institutul de Cercetări Biologice Iași şi Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca), trei sucursale (Centrul de Cercetări „Stejarul” – Piatra Neamț, Centrul de cercetări Constanța şi Centrul de cercetări Murighiol și un punct de lucru in județul Argeș. Structura organizatorică a Institutului Național Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) a fost aprobată prin Ordin 20324/03.03.2023

Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5755 / 06.01.2020, începând cu 01.01.2020 se acordă acreditarea INCDSB pentru o perioadă de 5 ani (conform criteriilor din HG 477/2019). În urma evaluării INCDSB a obținut calificativul „foarte bine”.

Conducerea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice este asigurată de Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție și Directorul General.

Consiliul de Administraţie al INCDSB este alcătuit din cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 2082/2004, de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti.

Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de Comitetului de direcţie, compus din Directorul General şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de Directorul General şi aprobate de Consiliul de Administraţie.

Directorul general conduce activitatea curentă a institutului și este numit pentru o perioadă de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Directorul general are rolul de a integra în mod unitar:

  • managementul activităţii de cercetare-dezvoltare şi de servicii în domeniul de activitate al institutului, care se face pe baza proiectelor aprobate de către Consiliul Ştiinţific, conform strategiei ştiinţifice a INCDSB;
  • managementul financiar care se face la nivel de Institut Naţional cât şi la nivelul subunităţilor (filiale/sucursală);
  • managementul resurselor umane care se realizează la nivelul fiecărei subunităţi;
  • managementul informaţiei.

Directorul general are rol determinant în mobilizarea cercetătorilor către inovare, în asigurarea condițiilor și cadrul necesar unei bune funcționări a Sistem de Management al Inovări în institut.

Acesta este implicat în mod activ în acțiuni prioritare care conduc la transferul tehnologic și de cunoștințe obținute în institut către circuitul economic. Înființarea și operaționalizarea Centrului de Transfer Tehnologic – BINNOTEH, ca subunitate în structura institutului, este un exemplu în acest sens.

Background–ul Directorului general îi permite abordarea în profunzime și cu ușurință a conceptului de „Știință deschisă” (open science), componentă a politicii științei care urmărește atingerea unui nivel superior de integrare a rezultatelor științifice în dezvoltarea societății prin acces liber (open access) la publicațiile științifice și datele de cercetare obținute prin finanțarea din fonduri publice, precum și prin facilitarea unor procese deschise de producere și acumulare de cunoștințe prin inovare (open innovation), educație (open educational resources) și participare colaborativă a cetățenilor la cercetare și inovare în diferite etape ale procesului și la diferite niveluri de implicare, de la dezvoltarea agendelor și politicilor de cercetare, până la colectarea, procesarea și analiza datelor și evaluarea rezultatelor de cercetare (citizen science).

Consiliul Științific al INCDSB

Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de Consiliul Știinţific.

Consiliul Știinţific este format din 17 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional, care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

Consiliul Știinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

Din Consiliul Știinţific fac parte, de drept, Directorul General şi Directorul Știinţific al institutului naţional.

Consiliul Știinţific este condus de un Preşedinte, ajutat de un Vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului ştiinţific.

Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de Consiliul de Administraţie.

În baza atribuțiilor sale, stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 2082/2004, Consiliul Științific elaborează Strategia Instituțională a institutului ale cărui direcții strategice de dezvoltare sunt:

  • Intensificarea eforturilor de creștere a vizibilității științifice prin îmbunătățirea nivelului de publicare;
  • Intensificarea activității inovative, a transferului de cunoștințe, de tehnologii și sprijinirea IMM-urilor în a prelua rezultatele inovative ale cercetărilor dezvoltate de echipele INCDSB;
  • Creșterea și consolidarea oportunităților pentru cercetare interdisciplinară, în echipe mixte de cercetare (cercetători români și cercetători străini);
  • Creșterea productivității activității de cercetare a personalului angajat;

Consiliul Științific urmărește integrarea direcțiilor de cercetare ale tuturor structurilor organizatorice ale INCDSB, inclusiv ale filialelor și ale sucursalelor, în fluxul european de dezvoltare durabilă, catalizată de clustere de cunoaștere pe domenii cheie, așa cum au fost ele definite programatic în ORIZONT EUROPA (HORIZON EUROPE).

Luând ca domeniu de referinţă conservarea biodiversității, descoperirea de noi lanțuri valorice care să permită siguranța și bunăstarea vieții în condițiile schimbărilor climatice și impactului negativ asupra mediului înconjurător a activităților antropice, precum și necesitatea asigurării exploatării durabile a resurselor naturale, se poate afirma că INCDSB urmărește cel puțin trei dintre cele patru mari obiective din Planul strategic Orizont Europa.

La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional, şi este prezidat de directorul subunităţii respective.

Directorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa Consiliului de Administraţie şi a Directorului General de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

Organigrama curentă poate fi accesată aici.